Dne 27.11.2023 proběhlo zastupitelstvo plzeňského kraje, na kterém byl Pavlem Haisem předložen bod - schválení smlouvy, která definuje převzetí a provozování sušické nemocnice k 1.1.2025 a její následné začlenění mezi nemocnice Plzeňského kraje. Audio-video záznam v čase 1:20:00 zde:

Schválení této smlouvy předcházelo několik jednání pracovní skupiny plzeňského kraje, do které byli nominováni i zástupci města Sušice. Návrh smlouvy o převzetí sušické nemocnice byl zaslán všem členům pracovní skupiny, a to i členům nominovaným ze strany města Sušice.

členové pracovní skupiny: Mgr. Jan Karásek, JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc., JUDr. Michal Bouřa, MBA, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., Mgr. Daniel Hajšman, Ing. Ondřej Provalil, MBA, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, Ing. Vladimír Marek, Mgr. Jindřich Sojka, Ing. Božena Šlajsová, Ing. Karel Požárek, František Jelínek

Předmětem jednání pracovní skupiny bylo definování rozsahu péče v sušické nemocnici. Z těchto jednání vzešel návrh smlouvy o převodu sušické nemocnice pod Plzeňský kraj. JUDr. Roman Kočí - člen pracovní skupiny Plzeňského kraje dostal za úkol vytvořit návrh smlouvy, který byl následně zaslán zástupcům pracovní skupiny k připomínkování.

Ze strany města Sušice nedošlo k žádnému připomínkování, což bylo potvrzeno i na jednání zastupitelstva Plzeňského kraje, kde byl přítomen i současný místostarosta města Sušice Karel Požárek. Z dostupných usnesení a zápisů rady města Sušice bylo patrné, že ani rada města Sušice na svých jednáních nevznesla žádné připomínky k výše zmíněné smlouvě. Na základě těchto skutečností byla navržená smlouva předložena zastupitelům Plzeňského kraje ke schválení.

Je potřeba zmínit, že "Ve smlouvě je dále uvedeno (čl. VII.), že smlouva musí být oběma smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31. 5. 2024. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na zajištění nezbytné přípravy k převzetí provozování nemocnice, a to tak, aby tento proces mohl být do 31. 12. 2024 zdárně realizován a od 1. 1. 2025 by PK bez výraznějších provozních problémů mohl zabezpečit provoz Sušické nemocnice. Pokud město Sušice do 31. 5. 2024 smlouvu neschválí a nezašle ji podepsanou zpět PK, k jejímu uzavření nedojde a budou se případně hledat další cesty, jak celou záležitost dál řešit".

Z mediálních vystoupení, po jednání zastupitelů Plzeňského kraje, je patrná nespokojenost ze strany města Sušice, ale je třeba zmínit, že právě zástupci ve vedení města Sušice jsou plně odpovědní za současný stav sušické nemocnice. Plzeňský kraj jim v této nelehké situaci nabízí již podruhé pomocnou ruku v podobě převzetí sušické nemocnice, která by se mohla začlenit do sítě nemocnic Plzeňského kraje.
Poprvé to bylo v roce 2015, kdy Plzeňský kraj nabízel převzetí sušické nemocnice, ale vedení města Sušice v čele se starostou Mottlem se tehdy rozhodlo předat sušickou nemocnici k provozování společnosti Nemos, následně Penta hospitals. Dnes již víme, že to nebylo úplně šťastné rozhodnutí, neboť vedení našeho města nedostálo svých slibů, a to tím, že nastavilo nevýhodné smlouvy pro město Sušice a následně nebyli zástupci vedení města ani důslední ve vymáhání nápravných mechanismů ke kterým se jako politici zavázali.
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/nemocnice-susice-partner-najemce.A150624_122139_plzen-zpravy_pp

K vystoupení pana místostarosty města Sušice Karla Požárka, na jednání zastupitelstva Plzeňského kraje, je třeba zmínit, že z jeho úst zaznělo mnoho nepřesností nebo je opravdu dosti pravděpodobné, jak zmínili i zastupitelé Plzeňského kraje po jeho výstupu, že navrženou smlouvu vůbec nečetl.
Z úst pana místostarosty a bývalého jednatele Požárka je velmi nekorektní, dovolit si naznačit Plzeňský kraj jako někoho, kdo nepomohl sušické nemocnici získat smlouvu na provozování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče - DIOP.  Nyní se nabízí všem oznámit, že právě Karel Požárek jako bývalý jednatel sám za sebe vydal rozhodnutí k tomu, aby byla zrušena registrace na JIP, aby mohl využít zaměstnance nemocnice k nové registraci na DIOP s vědomím rizika, že tato péče nemusí projít výběrovým řízením na Ministerstvu zdravotnictví. Než tento krok učinil, byl na to opakovaně upozorňován nejen opozičními zastupiteli města Sušice. Je důležité zmínit, že krajský úřad v Plzni, u kterého žádal Karel Požárek o registraci na tuhle péči, nemá žádný rozhodující hlas při schvalování zdravotní péče na půdě Ministerstva zdravotnictví.

Další podivné vyjádření místostarosty Požárka na jednání zastupitelstva Plzeňského kraje bylo, že závěrečné rozhodující slovo k převodu sušické nemocnice bude mít opozice. Co tím bylo asi myšleno, když dodnes "opozice" v zastoupení zastupitelstva města Sušice, nebyla požádána o vyjádření k návrhu smlouvy. Nebyly jim k návrhu této smlouvy poskytnuty žádné podklady a poslední tři roky se činí kroky k vědomému omezování rozsahu péče, i přes platné místní referendum. Za poslední tři roky zná opozice ze strany vedení města Sušice prostřednictvím jednatelů sušické nemocnice pouze činy v podobě kriminalizace, žalob, manipulací a v žádném případě se koalice nesnaží s opozicí řešit předložené návrhy, které by mohly vést ke stabilizace nemocnice, kvůli kterým proběhlo i v lednu 2023 mimořádné jednání zastupitelstva. A neřeší ani vzniklé prokazatelné podněty, kterými jsou třeba neefektivní vynakládání finančních prostředků (právní služby) a v souvislosti s tím způsobené škody. 

O omezování provozu chirurgické ambulance 24/7 není ve výše uvedené smlouvě žádná zmínka a není ve smlouvě ani žádná jiná zmínka o jakémkoliv omezování péče, která je v současné době provozována v sušické nemocnici. Ze smlouvy ani nevyplývá, že by mělo docházet k propouštění zaměstnanců nemocnice, ale naopak je ve smlouvě uvedeno, že v případě schválení této smlouvy zastupitelstvem města Sušice by přešla k 1.1.2025 veškerá práva a povinnosti vyplývajících z pracovněprávních vztahů současných zaměstnanců společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. pod organizaci Plzeňského kraje.
V danou chvíli je na místě zmínit, že Plzeňský kraj má s městem Sušice smluvně uzavřené memorandum o finanční podpoře ve prospěch zajištění rozsahu péče, v němž je uvedeno, že obě strany jsou si vědomy významu sušické nemocnice pro město Sušice i jeho okolí v rámci Plzeňského kraje. Berou na vědomí výsledek místního referenda z 8. a 9. října 2021, ve kterém se většina hlasujících vyjádřila pro to, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici a obě strany jsou vedeny úmyslem respektovat výsledek uvedeného místního referenda a podpořit fungování nemocnice v Sušici, pokud to bude možné, v jím definovaném rozsahu. Na základě tohoto memoranda přispěl Plzeňský kraj na provoz sušické nemocnice částkou 5,7 miliónu ( konkrétně to bylo na chirurgickou ambulanci 24/7). Bohužel se ze strany Města Sušice nezajistil, prostřednictvím sušické nemocnice, žádný další rozsah akutní péče, naopak zanikla další odbornost v podobě lůžkové péče a tedy nebylo možné ze strany Plzeňského kraje vydat další finanční prostředky na péči dle memoranda, byť byly tyto prostředky pro sušickou nemocnici připravené. Kromě nastaveného memoranda přispívá Plzeňský kraj i na provoz pohotovostní služby pro dospělé i pohotovostní služby pro děti a dorost částkou 12 miliónů korun ročně.
Na základě těchto uvedených informací by se mělo vedení města Sušice zamyslet nad tím, kam vlastně chtějí sušickou nemocnici směřovat. Je jejich cílem, aby sušická nemocnice poskytovala odpovídající zdravotní péči ve veřejném zájmu nebo chtějí vést naši nemocnici formou byznysu? Zatím se ukazuje, že jim bohužel nejde ani jedno.