Volební program pro komunální volby 2018

1. Průhledné hospodaření města

 • Veškeré smlouvy města a také zřizovaných organizací umístíme na internet.
 • Podporujeme zavedení otevřeného bankovního účtu a účetnictví města, včetně zřizovaných organizací. Zavedeme tzv. transparentní systém – otevřený systém pro lidi.
 • O příjmech a výdajích obce budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
 • Prosazujeme vyrovnaný rozpočet. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést město do vleklých finančních problémů.

2. Zapojíme občany do rozhodování

 • Budeme jednat na všech orgánech co nejotevřeněji. O termínu a programu zasedání musí být občan předem informován. Jsme pro vytváření audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva s jeho archivací na webových stránkách města. Zápisy ze zasedání musí být vždy zveřejněny a dohledatelné online a to včetně jmenovitého hlasování zastupitelů a přehledu o jejich účasti.
 • Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky. Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazovat na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.).
 • Připomínkového procesu se budou moci zúčastnit i občané a neziskové organizace. Souhlasíme s tím, aby občané a spolky měli své zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.
 • Budeme včas zveřejňovat informace o investičních záměrech a rozvoji města, pro jejichž projednávání budeme organizovat veřejná slyšení, ankety a projednávání investičních a jiných záměrů.
 • Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektorua firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.
 • Umožnímě občanům, aby sami mohli rozhodovat o části rozpočtu města pomocí Participativního rozpočtu

3. Osobní přístup v sociálních službách

 • Stejně jako pro kvalitní zdravotnípéči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců.Při poskytování péče podporujeme osobní přístup. Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby při plánování zdravotní a sociální péče obec brala v úvahu vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.
 • Město by mělo prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení. Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).
 • Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby. Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

4. Vybudování metropolitní optické sítě

 • Při realizaci pozemních staveb na území města se zasadíme o vybudování městské metropolitní sítě, která bude v první řadě propojovat městské objekty a díky tomu umožníme centrální nákup konektivity a ochranu zřizovaných organizací před hrozbami z internetu.
 • Vytvoříme prostředí, které umožní využívání metropolitní sítě města komerčními subjekty za rovných podmínek. Tím zabrání opětovnému kopání v městských komunikacích a chodnících a také tím zajistíme stálý příjem do městského rozpočtu.

5. Nemocnice Sušice

 • Ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami chceme najít nejvhodnější model udržení poskytované péče v potřebném rozsahu.
 • Chceme navázat úzkou komunikaci s krajským holdingem, abychom si vyjasnili možné alternativy provozování sušické nemocnice.
 • Po všeobecné dohodě o modelu dalšího fungování sušické nemocnice se pustit do práce a znovu nastartovat poskytování péče v potřebném rozsahu.
 • Následně poukázat na chybná rozhodnutí při správě sušické nemocnice.

6. Prosadíme moderní technologie

 • Usnadníme občanům styk s úředníky. Zavedeme elektronické systémy zajišťující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě obce. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.