Otevřená radnice

Kvalitní informace

Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.

Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát i na co se ptali občané před ním. Umožníme snadný přístup k archivům úředních desek. Maximální množství informací (např. o rozpočtu, dopravě, kriminalitě, životním prostředí) zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

Transparentní rozhodování s účastí občanů

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady.

O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat s dostatečným předstihem, s podrobnými podklady a elektronicky. Na zasedání umožníme přístup každému občanovi. Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy i detailní zápisy včetně jmenovitých hlasování a účasti zastupitelů. Vlastní záznamy umožníme i občanům. Budeme prosazovat zastoupení veřejnosti v komisích a výborech. Připravíme participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky.

Průhledné hospodaření s majetkem

Zabráníme nevýhodným prodejům, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě.

Přehled veškerého majetku zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití. O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů (např. pomocí regionálních médií, televizních a rozhlasových stanic, radničních novin, sociálních sítí…). Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.

Vyrovnaný rozpočet

Rozpočty v našem podání budou hospodárné, odůvodněné a informace o nich široce přístupné.

Rozpočet vždy srozumitelně zdůvodníme. Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem informujeme o plánovaných větších investicích. Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných finančně náročných investic. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný. O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů.

Veřejné zakázky

Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně. Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek. Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek. Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících. Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušných odborů radnic a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost. Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky. Závaznými standardy snížíme rizika manipulovaných soutěží. Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace. Odkaz na profil zadavatele zveřejníme na stránce povinně zveřejňovaných informací. Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady.

Granty a dotace

Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců, zabráníme “malým domů” a zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům.

Informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky dostupné formě. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Transparentní společnosti

Zajistíme, aby společnosti samospráv ovládali odborníci, ne politici. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku.

Stanovíme závazná pravidla pro nominace i odměňování osob pověřených k výkonu činností v orgánech společností. V řídících orgánech nebudou figurovat politici. Budeme trvat na tom, aby se společnosti řídily pravidly pro transparentní organizace.

Radniční média

Otevřeme radniční média a jejich kvalitou podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci.

Radniční noviny, ale i další komunikační kanály samospráv, musí splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média. Za samozřejmé považujeme zveřejňování názorů alternativních vůči vedení radnice. Pro vydávání a tvorbu obsahu médií přijmeme vnitřní pravidla.

Nekalé jednání a střet zájmů

Zmenšíme rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli veřejnému prospěchu.

Umožníme anonymní oznamování nekalého jednání na radnici. Prosadíme etické kodexy pro zastupitele i úředníky upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací.